AIGÜES GRISES

Hi ha multitud d' aplicacions diàries que no requereixen d'una aigua de qualitat como la potable.
 
Les aigües grises, habitualment procedents de banyeres, dutxes i rentamans (aigua gris bruta, que exclou la de piques de cuina, inodors i urinaris), un cop recollides, tractades i emmagatzemades de manera adequada (aigua gris reciclada), representen una font alterna­tiva d'aigua de qualitat acceptable, que pot ser uti­litzada per a determinades aplicacions substituïnt l'aigua apta pel consum humà que generalmente s'utilitza, contribuïnt a l'estalvi d'aquest recurs.
 
Aplicant la tecno­logia convenient, es pot reduir un 40% el consum d'aigua apta pel consum humà dels nostres edificis.
 
Les aigües grises un cop tractades, tenen en l'actualitat múltiples ámbits d'aplicació, en viviendes, uni o plurifamiliars, hotels i residències, poliesportius, edificis industrials, granes superfícies, etc.
 
Els camps d'aplicació de les aigües grises reciclades, exclouen els usos de l'aigua de consum humà definits en el paràgraf 1 de l'article 2 del "REAL DECRETO 40/2003", de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de con­sum humà.
 

Usos més destacats

RESIDENCIAL
 • Cisternes d'inodors.
 • Reg de jardins privats.
També poden ser utilitzades per a rentat domès­tic de vehícles i neteja de terres.
SERVEIS
 • Reg de zones
 • Neteja de paviments
 

Avantatges del tractament d'aigües grises

La utilització d'un sistema d'aigües grises en un edifici unifamiliar, un bloc de pisos o una instal.lació comunitària, com pot ser un hotel, un poliesportiu o qualsevol instal.lació que utilitzi gran quantitat d'aigua en lavabos i dutxes.
Les avantatges són obvies:
 • ·Estalvi de milers de litres d'aigua potable a l'any.
 • ·Consequent estalvi de costos d'aigua.
 • ·Evident benefici per al medi ambient i per a la societat, donat que estem evitant el malbaratament d'aigua potable allà on és necessària, regar, netejar, utilitzant en el seu lloc aigua dolça que ya ha estat utilitzada anteriorment.
 

Requisits mínims de l'aigua gris reciclada en el punt d'ús

Són els que es mostren en la taula detallada a sota.
 
En el cas que hi hagi risc d' aerosolització, es tindrà en compte els criteris establerts en el RD 865/2003, així com el valor guia indicat en el RD 1620/2007 en la taula 1 qualitat 1.1 y 1.2 de 100 ufc/l.
 

Manteniment i posada a punt d'equips

En una primera visita, un tècnic realitza una inspecció del Sistema d' Aigües grises, analitza les necessitats de la instal.lació i recull informació sobre el seu ús i la problemàtica que té.
 
Amb tota aquesta informació, emetem:
 • ·Informe Tècnic de l'estat actual del Sistema d' Aigües grises.
 • ·Informe amb les propostes de millora.
 • ·Pressupost de Manteniment adequat a les necessitats del Sistema, amb les frequències de pas adequades per a mantenir l'equip sempre en òptimes condicions de funcionament.
SI LA SEVA INSTAL·LACIÓ NO FUNCIONA, NOSALTRES TENIM LA SOLUCIÓ
 

Avantatges de tenir un manteniment amb MSC Aigua

 • Ens ocupem de tot: Neteja de  filtres, Mt Tècnic del Sistema d' Aigües grises, del Grup de pressió, i Dels Sistemes de Dosificació.
 • Ajustem el rendiment de l'equip per a obtenir el màxim estalvi d'aigua de red.
 • Preu competitiu amb una alta qualitat de servei.
 • Manteniment preventiu, evitem avaries importants
 • Servei tècnic propi amb Taller de Reparació
 • Informe anual de l'estat del Sistema i proposta de millora
 • Analítiques  Químiques i Microbiològiques, si es requereixen.
 • Bomba substitució, no deixem el Sistema parat davant de qualsevol avaria
 • Servei d' Urgències i telèfon 24h
 • Solucions en 24h gràcies a l' Stock de peces i materials de recanvi