ULTRAVIOLAT

Els efectes germicides de la llum ultraviolada (UV) amb longituts d’ona al voltant de 260 nm són ben coneguts des de fa més de 100 anys.
 
La seva utilització s’ha incrementat en els últims anys perquè presenta una sèrie d’ avantatges respecte als sistemes de desinfecció amb productes químics. La llum UV pràcticament no altera la composició físico-química de l’aigua, és molt efectiva contra qualsevol tipus de microorganisme (algues, bacteris, virus, fongs, llevats, etc.), minimitzant a més els riscos derivats de la manipulació i dosificació de productes químics, a més de ser amigable amb el medi ambient.
 
Pel correcte funcionament i desinfecció de l’aigua únicament és necessari un correcte dimensionament de la dosi aplicada mitjançant l’adequada elecció de l’equip a instal.lar prèvia comprovació de l’estat de terbolesa de l’aigua d’aportació, ja que en excés de la mateixa disminueix l’eficàcia de l’equip ultraviolat per efecte d’apantallament de la radiació en els sòlids en suspensió. Degut a això, per a  l’elecció del sistema subministrat ha d’aportar-se dades de turbidesa, transmitància o sòlids presents en l’aigua tractada. Per norma general, sol ser necessària la preinstal.lació d’un filtre a l’entrada de l’equip ultraviolat per assegurar el correcte funcionament del mateix.
Els UV tenen el benefici afegit de ser capaços de desactivar microorganismes resistents al clor com  Cryptosporidium i Giardia
 
La desinfecció UV no forma subproductes ni incideix en el sabor o olor de l’aigua. S’integra fàcilment en els processos de tractament existents perquè no altera, ni és afectada, per la química de l’aigua (ex. pH).
 
Els sistemes UV són extremadament compactes donat el baix temps de retenció pels UV (en la majoria de les ocasions inferior a un segon). Això permet en plantes existents el fàcil reacondicionament dels seus processos per a  incorporar la desinfecció UV.
 
Els esterilitzadors ultraviolats s’empren en diferents aplicacions: aqueductes, sistemas d’aigua municipals, aigües de pou, piscines, fonts, aquaris, hospitals i centres d’ensenyament, restaurants, indústria alimentària i química, i totes las aplicacions on l’aigua ha de ser microbiològicament pura.