AUTOMATISMES

Qualsevol Sistema de Bombament, ja sigui d'una sola bomba o d'un grup de pressió, per a que el seu funcionament sigui el correcte i pugui fer la funció que es requereix, ha de complir tres requisits bàsics:
  • Que estigui PROTEGIT, mitjançant un quadre elèctric que ens evitarà avaries davant qualsevol problema elèctric de la bomba o instal.lació.
  • Que estIgui CONTROLAT, és a dir, que poguem saber en tot moment que passa en la nostra instal.lació i en el nostre sistema de bombament.
  • Que estigui AUTOMATITZAT, per a poder realitzar la seva funció sense intervenció de l'usuari i per a poder fer front als canvis que en la instal.lació es produeixin (falta d' aigua, augment de cabal, variació de la pressió, etc.)
 

Quadres elèctrics

  • ·Maniobra I protecció.
  •  
  • ·Funcionament alternatiu o simultani de bombes de Grups de Pressió.
  •  
  • ·Control nivell de pous i dipòsits, en conjunt amb les sondes de nivell.
  •  
  • ·Sistema d'arrencada/parada per interruptors de nivell.
 
 

Prescontrol

Sistema que controla automàticament el funcionament de l' electrobomba per a mantenir una pressió i cabal constant.
El Controlpress és un sistema de control per  electrobombes que, a més de les característiques dels anteriors dispositius, permet la regulació (reducció) de la pressió màxima generada per la bomba, fins arribar al valor de pressió desitjat.
 
Amb aquest sistema s'elimina el cop d'ariet gràcies a una molla reguladora tarada.
 
També, en cas de manca d'aigua, para automàticament la bomba evitant el funcionament en sec i l'avaria de la bomba.
 
 

Variadors de freqüència

Sistema compacte per al control de bombes a velocitat variable, capaç de mantenir la pressió constant en la instal.lació al canviar el cabal de la demanda. 

Está format per un variador de velocitat, un sensor de pressió i un sensor de flux, el que fa d'ell un sistema extremadament compacte i senzill d'instal.lar.
 
Només hem de programar la pressió de treball de la bomba i el sistema s'encarrega de la resta.
 
Especialment recomenades per aplicacions amb aigua potable.
 
En temps real es realitza la lectura de la pressió per adaptar les revolucions del motor i ajustar el cabal aportat a la demanda de la instal.lació. Amb això s'aconsegueix un major confort per l'usuari, al disposar d'una pressió constant de subministre. La reducció de la frequència del motor implica també un important estalvi energètic i una major eficiència de la instal.lació.