FILTRACIÓ

Realitzar un procés de filtració és, en moltes ocasions, una fase determinant a l' hora de realitzar un tractament a l'aigua.
En funció de la qualitat demanada, serà necessari aplicar diferents processos de filtració tals com filtres de sílice, filtres de cartutx, filtres de diatomees o zeolites.
Aplicable a tot tipus de tractament d'aigües, redueix la quantitat de sòlids en suspensió i millora el rendiment en posteriors etapes del procés d'adequació d'aigua.
 

Vasos i filtres de cartutx

Els vasos per a cartutxs filtrants són adequats per a aplicacions domèstiques com filtració i tractament d'aigua potable, protecció de rentadores, aixetes i calderes.
Disposem de diferents mesures d'entrada (des de ½” hasta 2”) i cabals fins 12m3/h.
Per a aplicacions industrials són adequats per a la protecció de bombaments, sistemes de depuració i instal.lació d'osmosi inversa amb acció de pre filtració i micro filtració, acció anti-incrustacions calcàries etc.
FILTRES DE CARTUTX:
FILTRE POLIFOSFATS.
Per a ús domèstic i semiindustral  amb la finalitat de protegir rentadores i rentavaixelles de la formació d'incrustacions calcàries.

FILTRE CARBÓ ACTIU.
Són adequats per a l'eliminació de clor i compostos clorats, reducció de pesticides i tot tipus d' insecticides, compostos orgànics així como l'eliminació d'olors i sabors extranys de l'aigua. Adequats per a acondicionaments d'aigua de xarxa en processos industrials i per a usos domèstics d' eliminació de clor en l'aigua d'abastament amb l'objetiu d'eliminar el sabor en l'aigua i possibles al.lèrgies i reaccions negatives al clor.
FILTRES D'UN SOL ÚS
Disposem de filtres d'un sol ús en polièster plisat, polipropilè extrussionat i malla rentable, específics per a l'eliminació de partícules en suspensió en l'aigua, ferro, per a ús en piscines i reg així com tot tipus d'aplicacions industrials.
Existeixen diferents tipus de micratge de filtració (5-150micres), disponibles en funció de l'aplicació i  la qualitat de filtrat requerit. Un altre factor a tenir en comte és el cabal d'alimentació al filtre i  el diàmetre de tuberi d'entrada.
 

Filtres de llit

Disposem de filtres de sílice, filtres d'antracita i filtres multicapa, amb vàlvules automàticas, per a multitut d'aplicacions.
 
Per a l'elecció del sistema de filtració més adequat és necessari dimensionar correctament l'equip mitjançant el càlcul de la superfície útil de filtració a partir dels cabals de tractament i la velocitat de filtració requerida. Aquesta velocitat de filtració serà depenent de l'aplicació podent instal.la-rse en piscinas, sistemes d'acondicionament d'aigua potable per a consum humà, tractaments industrials i depuració d'aigües residuals urbanes i industrials.
APLICACIONS:
FILTRACIÓ INDUSTRIAL
• AFS - LLit filtrant constituït per sorra de sílice de granulometria adequada a l'aplicació. Eliminació de matèria en suspensió. Utilització com a filtrat de desbast. Models simple, dúplex i triple.

• AFD- Llits filtrants constituïts per antracita i sorra de sílice de granulometria adequada a l'aplicació. Eliminació de matèria en suspensió. Rang de filtració de fins 15µ amb majors cabals de filtració que els filtres de sorra i menor consum d' aigua de rentat. Models simple, dúplex i triple.

• ATX- Alta eficiència de filtració. Un sol llit filtrant de Turbidex® constituït per un compost mineral alumini-silicat amb grau de filtració de fins 5 µ. Alt cabal de servei i recomenat per a la filtració final d'aigua municipal o pou. No recomenat per a la filtració primària d' aigües amb alta terbolesa.
ELIMINACIÓ ACIDESA
• ANE- Un sol mitjà filtrant constituït per neutralite. Eliminació de CO2 i neutralització.
 
ELIMINACIÓ OLORS, SABORS I MATÈRIA ORGÀNICA
• ADC- Un sol mitjà filtrant constituït per carbó activat. Eliminació de clor, olors i sabors.
 
ELIMINACIÓ FERRO I MANGANÈS
• AFE- Un sol mitjà filtrant constituït per òxido de manganès. Eliminació de ferro i manganè. No necessita regenerar-se amb permangat. Per a un treball efectiu requereix que l'aigua estigui airejada i amb un pH entre 6,8:8. Recomenat per a un contingut màxim de 5 ppm de Fe y 1 ppm de Mn.