AIGÜES PLUVIALS

Les aigües pluvials recollides, que procedeixen de teulades de cases o terrasses, filtrades i emmagatzemades de manera adequada, representen una font alternativa d'aigua de bona qualitat que permet substituir l'aigua potable en determinades aplicacions i d'aquesta manera contribuir en l'estalvi d'aquest recurs.
 
APLICACIONS
  • ·Omplert de cisternes d' inodors
  • ·Neteja de terres i terrasses
  • ·Reg de zones enjardinades.
En el cas de rego per aspersió de les zones verdes accesibles al públic, aquest ha de ser realitzat fora dels periodes d' afluència pública.

Elements sistema aigües pluvials

Captació

La captació es produeix a través de la recollida d'aigua en terrats, cobertes i terrasses (no transitables), i es canalitza a través de tuberies o canalons vistos.
 

Filtració

Previ a l'entrada en els dipòsits d'acumulació, les aigües pluvials han de ser ser filtrades par a evitar l'entrada de brutícia dins els dipòsits d'emmagatzematge que poden causar Avaries de Funcionament del sistema i/o empitjorar la qualitat de l'aigua emmagatzemada.
L' eficàcia dels filtres varia en funció del diseny (pas de sòlids, tipus de Funcionament) i de la intensitat de la pluja. La majoria dels filtres disponibles en el mercat tenen una eficàcia entre 80 y 100 %.
Els filtres han de ser ser instal.lats d'una manera que faciliti el seu manteniment i neteja.

Emmagatzemament

L'objetiu d'emmagatzamament d'aigua de pluja és acumular amb les millors garanties de qualitat l'aigua procedent de la pluja, per a posteriorment poder ser utilitzada per a Usos designats.
 
L' aigua ha d'emmagatzemar-se en la cisterna filtrada i neta de tota brutícia.
 
La cisterna ha de ser exclusivament per a ús en un sistema de reaprofitament d'aigua de pluja i no ha d'alterar en cap cas la qualitat de l'aigua emmagatzemada.
 
També s'ha de protegir de la llum i de la calor, per això es recomana la instal.lació de cisternes enterrades, que ofereixen la millor conservació de l'aigua.
 
És imprescindible que hi hagi un registre d'entrada per a les tasques de neteja  o manteniment.
 

Distribució

Per a garantitzar que l'aigua pluvial recuperada i emmagatzemada sigui disponible en els  subministres d'una instal.lació,  existirà un sistema que permeti la impulsió de l'aigua des del seu lloc d'emmagatzematge fins als punts de subministre,  a no ser que es pugui garantitzar la distribució per gravetat.
 
Aquest sistema està format per un equip de bombament (simple o múltiple en funció de la demanda calculada) i els seus accesoris i equips de control i regulació.
 

Equips

És necessari mantenir la qualitat de l'aigua de la cisterna a través de la seva vigilància i en funció de l'ús final que se li donarà  i de  les característiques de la pròpia instal.lació.
Es realitzarà un manteniment periòdic de tot el sistema de reaprofitament d' aigua pluvial.
Disposem des de  petits dipòsits en kit per  aplicacions domèstiques de 300l fins a Sistemae complexes de gran capacitat 10.000l d'emmagatzamament

KIT DOMÈSTIC

SISTEMA COMPLEX

TENIM LA SOLUCIÓ QUE NECESSITA: CONSULTI'NS